رشد کار

طبقه بندی موضوعی

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴ ب.ظ

۰

آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می شود؟

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴ ب.ظ

رشد کار : مخالفین “افزایش حداقل دستمزد کارگران ” معمولا” و به کَرّات ، از تورم زائیِ”افزایش دستمزد “سخن گفته اند . برای سنجشِ صحت و سقمِ این “دلیل “گزارشی تهیه کرده ایم از مقاله ای که در سال ۸۸ در یکی از نشریات علمی -پژوهشی منتشر شده است . این معرفی پیش از این در دی ماه 92 در سایت احیا منتشر شد.

*********************

                                                              معرفی مقاله

مقاله”آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می شود؟”، از سوی  نادر مهرگان  استادیار دانشگاه بوعلی سینا و   روح الله رضائی  ، کارشناس ارشد اقتصاد به رشته تحریر در آمده  و در نشریه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصادی در مجله تحقیقات اقتصادی ( دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)  دوره ۴۴ شماره ۱ در زمستان  ۸۸ منتشر شده اشت.

در مقدمه این مقاله آمده است:”حد اقل دستمزد از جمله “مهمترین متغیرها “در بازار کار و به تبع آن در “اقتصاد جامعه” است که هر ساله، به منظور حمایت از نیروی کار تعیین می شود. هدف از این سیاست ، حمایت از “نیروی کار کم مهارت” و خانواده های آنها در برابر فقر و استثمار ،  رقابت غیر قانونی بنگاه ها و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی است . از سوی دیگر تورم به عنوان یکی از دشواریهای اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، همواره موجب نگرانی دولت مردان بوده است ،به طوری که این پدیده اقتصادی می تواند اثرات نامطلوبی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی و هم چنین رفاه جامعه داشته باشد . موضوع “تعیین حد اقل دستمزد برای کارگران” ، همواره مجادله انگیز بوده و از مسا ئل مهم اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی به شمار می رود . در این رابطه بیان می شود که افزایش حد اقل دستمزد به دلیل افزایش تورم به منظور “حفظ قدرت خرید خانوارها “انجام می گیرد .و در طرف مقابل ، استدلال بر افزایش تورم به دلیل افزایش در حد اقل دستمزد و در نتیجه افزایش هزینه های تولید است . با توجه به مباحث مطرح شده ، این مقاله به بررسی رابطه عِلّی میان تورم و حداقل دستمزد خواهد پرداخت و در ادامه ،مبانی نظری و تجربی رابطه  بین تورم و حداقل دستمزد ارائه می شود . در بخش سوم ،به متدولوژی تحقیق پرداخته می شود . بخش چهارم به “تخمین و تفسیر نتایج “اختصاص دارد و در انتها ،”جمع بندی و نتایج “ارائه شده است .

در بخش پایانی این “پژوهش ” ،در مقام “جمعبندی و نتیجه گیری “آمده است :”با توجه به حساسیت و توجه عمومی به نرخ تورم و حداقل دستمزد و همچنین “اهمیت نحوه تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر”، در این مقاله ،به بررسی رابطه عِلّی میان آنها پرداخته شد .بدین منظور از آمارهای نرخ تورم و حداقل دستمزد حقیقی ایران طی دوره ۱۳۴۸ -۱۳۸۴، استفاده شده است .ابتدا با استفاده از آزمونهای مختلف ایستائی متغیرها مورد مطالعه قرار گرفت که ایستائی داده ها تایید شد ، سپس به منظور مشخص شدن “جهت علیت” از مدل خود رگرسیون برداری و همچنین “آزمون والد “استفاده (گردید)… نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی در اقتصاد  ایران ، تغییرات نرخ تورم، سبب تغییرات در حداقل دستمزد شده است .بنابر این با وجود نظرات متفاوت ….. اثرپذیری نرخ تورم از حداقل دستمزد ….تأئیدنمی شود . پیام این مقاله آن است که حداقل دستمزد تعیین شده در ایران در حدی نیست که قدرت خرید کارگران را حفظ کند به گونه ای که کارگران دریافت کننده (آن) …. در هر سال قادر نیستند کالاهائی که سال گذشته خریداری می کردند را با “دستمزد سال جاری “خریداری( نمایند ).. . ضمن اینکه شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت )بدون نگرانی از تورم زا بودن حداقل دستمزد  می تواند دستمزد کارگران را حداقل تا جائی که قدرت خرید کارگران حفظ شود افزایش دهد.

برای دریافت متن کامل مقاله می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

.http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/53813888609.pdf

۹۴/۰۶/۲۱
احیا