رشد کار

طبقه بندی موضوعی

۰

معدن طلای آق قره در آذربایجان غربی همان معدنی  است که سال گذشته ماجرای شلاق کارگرانش خبر ساز شد. به گزارشِ خبرگزاریِ ایلنا ، آخرین روزهای خرداد ماهِ  امسال نیز  تجمع شماری از اهالی روستای آق‌دره وسطی در محوطه معدن طلای آق‌‌دره، به برخورد برخی نیروها با تجمع کنندگان انجامید؛  اما این بار،  این رخداد  نه موجی را در رسانه ها بر انگیخت و در پیِ خود سیل بیانیه ها و محکوم کردنهای مرسوم را در پی داشت .  در زیر ابتدا نشانی اصل خبر در ایلنا ، سپس نشانیِ توضیحات اداره کل کار را ملاحظه می کنید و سپس گزارشی  را که سال گذشته در یکی از روزنامه ها در مورد وضعیت عمومی منطقه منتشر شده بود .  این وقایع را باید از  بایگانی بیرون کشید و عادتِ برخورهایِ مناسبتی را کنار گذاشت تا فرصت برای برخوردهای ریشه ای  و فراتر رفتن از خودِ خبر فراهم آید و البته در این فراتر رفتر اسیرِ نزاع گروه های صاحب  قدرت  یا جناح های سیاسی  -که می کوشند مسئولیت  حادثه را  به تمامی یا عمدتاً به  رقیبشان احاله دهند - نَشویم . شاید بتوانیم در برخوردِ ریشه ای برای این سؤال هم پاسخی بیابیم که «چرا این باره آق داره خبر ساز نشد و موج رسانه ای ایجاد نکرد؟ » یادآوری این نکته بجا است که خبر ایلنا -شاید بِجهتِ برخی ناگزیریها-   واقعیت را در تمامیتِ آن منعکس نکرده است ؛ از این رو  نباید به آن اکتفا کرد .

 

1- خبر ایلنا :

 http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501263-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

 

 2- توضیح اداره کل کار استان آذربایجان غربی:

 

http://www.ilna.ir/بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501602-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%87

 

3-  هر گزارشی  ولو با نیت خیر بسامان شده باشد ،می تواند در فرازهائی واقع نما نباشد ؛ لذا باید مطالعه  آنرا  مُحرکی در نظر گرفت برای تتبع بیشتر  و فکر کردن. با این یادآوری ، در لینک زیر گزارشی را بخوانید از  وضعیت عمومی ِ آق دره :

 http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/61558/%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87-%C2%AB%D8%A2%D9%82%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87%C2%BB

 

احیا