رشد کار

طبقه بندی موضوعی

پنجشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۵۷ ق.ظ

۰

سنخِ نگرش به «حادثه کار» در طرح کارورزی

پنجشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۵۷ ق.ظ

"حقوق کار" و "تامین اجتماعی" آبشخور واحدی داشته و به نوعی نظام تامین اجتماعی در جهت حمایت اجتماعی از کارگران پیدایش یافته و در ابتدای پیدایش نیز به معنای بیمه اجتماعی کارگران بوده و {با هم  }پیوند تنگاتنگی داشته‌اند.

«بیمه تامین اجتماعی» کارگران که حاصل دستاورد مقاومت سالیان سال آنها است، به معنای حمایت ساختاری و نسلی از کارگران است، این درحالیست که «بیمه خصوصی حوادث» به معنای ضمان کارفرما در قبال کارگر و تعهد به جبران خسارت است.

در «طرح کارورزی» و طرح «مهرات آموزی در محیط کار واقعی» مهارت آموزان و کارورزان از بیمه تامین اجتماعی محروم شده و تنها دولت متعهد به پرداخت مبلغی بابت بیمه حوادث به شرکت‌های بیمه ای در قِبالِ وقوع حادثه برای مهارت آموز و کارورز شده است.بیمه حوادث یک بیمه تجاری است، نگاه بیمه تجاری به حادثه از زاویه «سودآوری» است. در حالی که نگاه بیمه اجتماعی به حادثه از منظر «حمایتی» است. منطق بیمه خصوصی «منطق بازار» است در حالی که منطق بیمه اجتماعی «منطق رفاه» است.نگاه طراحان کارورزی به حادثه {برای}کارورز، ریشه در نگاه اقتصادی و بازاری به مفهوم "حادثه در روابط کار "دارد ؛ نگاهی که کارگران جهان و فعالان کارگری سال‌ها با آن مبارزه کردند، چشمان آنرا کور کردند و دید اجتماعی را جای آن نشاندند.

جالب است که در ماده ۱۴ طرح کارورزی یکی از موارد فسخ قرارداد، از «کار افتادگی» کارورز است. در ادبیاتی مبهم ،گستره و مصادیق و شقوقی از کار افتادگی سربسته مانده است و مشخص نگردیده این از کار افتادگیِ مورد نظر قانونگذار ناشی از بیماری است یا ناشی از کار؟ از کار افتادگیِ کلی است یا جزئی؟ تنها {از کار افتادگیِ }ناشی از کاررا شامل می‌شود یا غیر ِناشی از کار را هم در بر می‌گیرد؟ با همه این ابهامات- که تنها دست کارفرما را در تضعییع حقوق کارورز باز می‌گذارد- مساله زیر بنایی‌تر این است که پیش بینی این موارد وبندهای دیگر در ماده ۱۴ به عنوان انفساخ قراداد کارورزی، روابط کار را از ذیل «حقوق عمومی» خارج کرده و به سمت «حقوق خصوصی» کشانیده است.در طرح «مهارت آموزی» نیز ادبیاتی استفاده ....{شده} که انعقاد قرارداد با این افراد را دقیقا به قراردادهای خصوصی تنزل داده است.

به عنوان مثال در طرح «مهارت آموزی» از «رعایت مفاد قرارداد آموزشی منعقد شده بین مربی (استادکار) و مهارت آموز (یا ولی وی)» صحبت شده است و دقیقا روابط کار بین طرفین را در حد یک قرارداد معاملاتی تنزل داده‌اند.{به این ترتیب }اصل «آزادی قرادادی» جایگزینِ اصل «حمایتی بودن» شده است.

{علاوه بر این }ب در مناسباتی که یکاری را ناشی از عدم مهارت بیکاران معنا کرده‌اند،«راه حل‌های ساختاری» برای حل بیکاری را به «راه حل‌های فردی» تقلیل داده‌اند. «آموزش همگانی و سیستمی» را به «آموزش‌های انفرادی و سلولی» تنزل داده‌اند. در همین مناسبات، مسیر حرکت طرح کارورزی در حقوق کار را در بحث بیمه ای از منتهی الیهِ چپ به منتهی الیهِ راست برده‌اند.

در این مسیر است که کار «کالا »می‌شود، قرارداد کارورزی  ، {قراردادِ }اجاره می‌شود، کارورز «صاحب کالا/م می‌شود، و در این مناسبات، راهکار پیشگیرانه برای مواجهه با حادثه برای یک کارورز‌‌ همان راهکارِ پیشگیری از حادثه {برایِ} یک اتوموبیل به کار گرفته می‌شود.

تفاوت‌های بیمه اجتماعی با بیمه حوادث در منطق تجاری دیدنِ کار  { یا در تجاری دیدنِ «کار»}از بین می‌رود، «چتر حمایت اجتماعی از کار» جایِ خودش را به «گارانتی معتبر از کالا» می‌دهد.  ( ایلنا ، کد خبر:   512765

________________________________

*

عبارتهای داخلِ{} از «رشدِ کار» است.

۹۶/۰۵/۱۲
احیا