رشد کار

طبقه بندی موضوعی

جمعه, ۷ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ

۰

رشد کار : در شهریور ماه 96 از بسته حمایتی یا طرحی رونمایی شد که در برخی رسانه ها « حمایت‌های اجتماعی -روانی از کودکان کار» خوانده می شد. این طرح  در کشاکش مخالفتهایی که برانگیخت سرانجامی داشت که می تواند برای علاقمندان درس آموز باشد. در زیر مروری داریم بر آنچه رسانه ها در این زمینه منتشر  کردند - البته بی آنکه خود قضاوتی داشته باشیم:

2-گزارش دوم:

http://www.ensafnews.com/79328/8-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7/

3-گزارش سوم : {این گزارش تکراری است اما در فراز پایانی آن به نکته ای اشاره شده }

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/28/1524157/200-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

4-گزارش چهارم:

http://www.tabnak.ir/fa/news/733659/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

5-پاسخ مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران  به انتقادها:

http://www.tehran.ir/default.aspx?tabid=135&ArticleId=18065

6-پاسخ بهزیستی به منتقدان طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان:

https://www.isna.ir/news/96062715681/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%85

7-دیدگاه عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان:

https://www.isna.ir/news/96062615006/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF

و مصاحبه ای دیگر با وی:

http://www.rouydad24.ir/fa/news/76743/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

7- اظهارات دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی:

https://www.isna.ir/news/96070302014/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

8-نامه 300 نفر از فعالان اجتماعی در انتقاد از طرح:

https://www.mehrnews.com/news/4095129/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%b3%db%b0%db%b0%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86

9-کودکان کار و خیابان از شمول مصوبه جمع آوری متکدیان خارج شدند :

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/544789-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

img
۹۶/۰۷/۰۷
احیا