رشد کار

طبقه بندی موضوعی

دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۳، ۰۳:۲۶ ق.ظ

۰

رشد کار: این «معرفی» پیش از این در بهمن  92  در سایت احیا منتشر شد.

**************

احیا: پایان نامه ها و مقالات علمی_پژوهشی در باره زنان کارگر و شرایط زندگی ایشان ،در مقایسه با ابعاد کمی و کیفی مسئله ، بسیار اندک است .ای کاش در سالهای اخیر، معادل ِ توجهی که در پژوهشگاه و مؤسسات فرهنگی وابسته به “طیف سیاسی غالب “،صرف اسلامی سازی علوم انسانی (با رویکردی آسیب مند ) گردید،صرف این قبیل مسائل می شد .

” عوامل تاثیرگذار بر رفتار تغذیه ای زنان کارگر بر پایه «مدل تلفیقی تئوری رفتار برنامه ریزی شده و خودکارآمدی»: یک رویکرد کیفی” مقاله ای است به قلم خانمها زهره کشاوز و معصومه سیمبر و آقای علی رمضان خانی که در نشریه “حکیم “مورخ پائیز ۱۳۸۹ انتشار یافته است . در فراز آتی چکیده این مقاله را ملاحظه می کنید .نویسندگان محترم در مقام نتیجه گیری بر عنصر آموزش در اصلاح رفتار تغدیه ای تأکید کرده اند اما به نطر می رسد راه کار اصلی ،دگرگونی در شرایطِ اجتماعی اقتصادی و سیاسی “کار بانوان به خصوص بانوان تهیدست “است.

مقدمه: تغذیه غلط از مهم ترین علل ایجاد بیماری های مزمن است که باعث افزایش هزینه درمان، افزایش ساعات مرخصی و در نهایت نیروی کار غیرموثر می گردد. تحقیق حاضر جهت درک عوامل موثر بر رفتار تغذیه ای زنان کارگر به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی های آموزشی انجام گرفت.

روش کار: این مطالعه کیفی بخشی از یک پژوهش تلفیقی متوالی کیفی-کمی در زمینه عوامل موثر بر رفتار تغذیه ای زنان کارگر سنین باروری بر پایه «مدل تلفیقی تئوری رفتار برنامه ریزی شده و خودکارآمدی» می باشد. در این تحقیق، نمونه گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع از بین زنان کارگر شاغل در کارخانجات شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت صورت گرفت و ۷۰ نفر از زنان کارگر ۲۰ تا ۴۵ ساله با حضور در جلسات بحث گروهی متمرکز، تجارب خود را پیرامون عوامل موثر بر رفتار تغذیه ای زنان کارگر بیان نمودند. سپس تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا به شیوه قراردادی انجام گرفت.

یافته ها: یافته ها نشان داد که زنان کارگر نگرش نسبتا خوبی در مورد تغذیه سالم دارند. اهمیت به نظرات همسر و فرزندان از مهم ترین هنجارهای ذهنی موثر بر تغذیه آنان است. فرهنگ تغذیه ای جامعه و نقش مادر در رفتارهای تغذیه ای خانواده نیز مورد اشاره قرار گرفت. محدودیت های زمانی و مکانی از مهم ترین موانع انجام تغذیه سالم قلمداد گردید. همچنین زنان کارگر از خودکارآمدی کافی در برنامه ریزی برای تغذیه سالم برخوردار نبودند.

نتیجه گیری: رفتارها و عادات زنان کارگر تحت تاثیر اطلاعات، فرهنگ غذایی و محدودیت های زمانی و مکانی می باشد. از آنجا که زنان کارگر نقش مهمی در ایجاد عادات تغذیه ای خانواده دارند، آموزش آنان می تواند باعث ارتقا رفتار تغذیه ای خانواده شود.

کلید واژه: رفتار، تغذیه، زنان کارگر، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، خودکارآمدی

—————

این مقاله را در لینک زیر ببینید:

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/57113890308.pdf

۹۳/۰۷/۲۱
احیا