رشد کار

طبقه بندی موضوعی

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۳۹ ب.ظ

۰

بازنشر مقاله ای ازفصلنامه «پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی »

رشد کار : هدف از درج این مقاله و مقاله«بررسی انتقادی نظریه دستمزد کارائی :ارائه شواهد تجربی» که پیش از این در «رشد کار » منتشر شد، متنوع کردنِ فضای بحث و طرح این نکته است که می توان و می باید به امکانهای دیگر هم اندیشید . پُر واضح است که «نظریه دستمزد کارائی» تنها نظریه ممکن در این زمینه یا مطوبترین آلترناتیو ِ نظریه سنتی  دسمزد نیست.در ادامه ،مشخصات ،چکیده و متن کامل مقاله را ملاحظه خواهید کرد.

عنوان مقاله :تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک

نویسندگان: قاسم احمدی ، مهدی خداپرست مشهدی،مصطفی سلیمی فر 

منبع:فصلنامه علمی-پژوهشیِ «پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی»، سال سوم ،شماره دهم ،بهار 1392

چکیده:بررسی شواهد آماری طی سال‌های 1360-1386 نشان دهنده برخی هم‌حرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهره‌وری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهره‌وری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیح‌پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهره‌وری در همه اقتصادهای در حال رشد و توسعه اهمیت وافر دارد، نظریه‌های اقتصادی مرتبط با موضوع در ادبیات موضوع بررسی‌پذیر شد و در نهایت با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی (روش بازخورد شرطی و غیر‌شرطی گوک)؛ الگوی سنتی دستمزد و الگوی دستمزد کارایی در بخش صنعت ایران مقایسه‌پذیر شدند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر دو نظریۀ دستمزد کارایی و نظریۀ سنتی کلاسیک ها در بخش صنعت ایران معنی دار هستند ولی نظریۀ دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.

متن کامل مقاله:

دریافت متن کامل

حجم: 251 کیلوبایت

۹۵/۰۳/۱۲
احیا