رشد کار

طبقه بندی موضوعی

دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۳، ۰۹:۱۰ ب.ظ

۰

معرفی دو مقاله درباره بهداشت روحی زنان گارگر

دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۳، ۰۹:۱۰ ب.ظ

این «معرفی» پیش از این  در بهمن 92  در سایت احیا منتشر شد .

***********

احیا: بهداشت روحی کارگران به نحو عام و بانوان کارگر به طورِ خاص ، برای کسانی که از منظری” غیر اکونومیستی” به” مسئله کار” می اندیشند از اهمیتی کلیدی و  وافر برخوردار است . در این گزارش به معرفی دو مقاله علمی -پژوهشی خواهیم پرداخت که تاحدودی ازهمین منظر به رشته تحریر در آمده اند:

۱-عنوان مقاله اول “تاثیر میزان عزت نفس بر بهداشت روان زنان شاغل در کارخانه زیمنس شیراز و زنان غیرشاغل "است .این مقاله نوشته خانم لیلا رضایی است و در “فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی ، سال اول، شماره ۳″ منتشر شده است .چکیده این مقاله بدین شرح است:
“هدف: با توجه به اهمیت سلامت روانی زنان و حضور روز افزون آنان در عرصه اجتماع، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر میزان عزت نفس بر بهداشت روانی زنان شاغل در کارخانه زیمنس شیراز و زنان غیرشاغل، در سال ۱۳۸۶ انجام شده است.
روش: به همین منظور تعداد ۵۰ نفر از کارکنان زن کارخانه زیمنس و ۵۰ نفر از زنان غیر شاغل، به شیوه نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. سپس آنان با استفاده از پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر GHQ-28 و عزت نفس کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها از روش های آمار توصیفی،آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج: تحلیل های آماری گویای تفاوت معنا داری بین عزت نفس، سلامت روانی، علائم جسمانی، علائم اضطرابی ، مقیاس کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی (۰۵/۰>p) در زنان شاغل و غیرشاغل بود به طوری که در همه متغیر های فوق زنان غیرشاغل وضعیت بهتری داشتند. همچنین یافته های دیگر پژوهش، حاکی از رابطه ی معنا دار بین عزت نفس و سلامت روان در زنان(۰۵/۰>p) و بین عزت نفس و سلامت روان در زنان شاغل و غیر شاغل تفاوت معناداری مشاهده نشد.”

متن کامل مقاله را در     magiran.com/p871387      می توانیىد بینید.  /

۲- مقاله دوم به بررسی سلامت کارگران زن در قزوین اختصاص دارد . عنوان این مقاله:"وضعیت سلامت عمومی زنان کارگر کارخانه های قزوین (۱۳۸۰) ” است  این مقاله را خانم اکرم شاهرخی نوشته است و در “فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی قزوین ”   شماره ۲۸مورخ پائیز ۱۳۸۲ منتشر شده است.  چکیده این مقاله را در سطور زیر می خوانید:

“زمینه: سلامت زنان با توجه به نقش متعدد آنها در خانواده و اجتماع اهمیت بسیار دارد و زنان شاغل به دلایل مختلف در معرض تهدید سلامتی هستند.در این مقاله نتایج برداشتهای به عمل آمده همراه با بررسیهای مربوط به روشهای مناسب پایدار سازی روستا ارائه شده است در این مقاله نتایج برداشتهای به عمل آمده همراه با بررسیهای مربوط به روشهای مناسب پایدار سازی روستا ارائه شده است. هدف: مطالعه به منظور تعیین وضعیت سلامت عمومی زنان کارگر کارخانه های قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی در سال ۱۳۸۰ با استفاده از پرسش نامه استاندارد سلامت عمومی (GHQ) انجام شد. وضعیت سلامت عمومی ۱۲۰ نفر از زنان شاغل در کارخانه های استان قزوین که با روش نمونه گیری اتفاقی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: ۲۶/۷% زنان از ناراحتی های جسمانی شکایت داشتند؛ ۳۵% دچار اضطراب و اختلال خواب بودند؛ ۴۵% در کارکردهای اجتماعی اختلال داشتند و ۲۰% نشانه هایی از اضطراب نشان دادند. در مجموع ۳۵% زنان به نوعی دچار اختلال وضعیت سلامت عمومی بودند. بین وضعیت تأهل و افسردگی و همچنین ابتلا به بیماری و شکایت جسمانی رابطه آماری معنی دار وجود داشت (۰/۰۵>P). نتیجه گیری: توجه بیش تر به سلامت زنان کارگر از طریق اجرای برنامه های آموزشی مداوم و متناسب، انجام معاینه های دوره ای و حمایت زنان جهت انجام امور بهداشتی ـ درمانی ضروری است.”

متن کامل این مقاله در این  صفحه  موجود است :

۹۳/۱۱/۰۶
احیا